หน้าแรก คณะ สำนัก หน่วยงาน
PDF พิมพ์ อีเมล

เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

คณะ ฝ่าย / กอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

กองแผนงาน

กองกลาง

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

งานพัสดุ

กองพัฒนานักศึกษา

กองกิจการพิเศษ

ผ่ายสื่อสารองค์กร

 

สำนัก / สถาบัน

 

ศูนย์

สำนักจัดการทรัพย์สิน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักงานกิจการภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ศูนย์ภาษา

หอสมุดกลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ศูนย์เอกสารตำรา

ศูนย์วิทยสนเทศ AIC

ศูนย์สหกิจศึกษา