หน้าแรก คณะกรรมการศิษย์เก่า
PDF พิมพ์ อีเมล

   

 

                 นายทนงศักดิ์  ทวีทอง

               ตำแหน่ง : นายกสมาคม

              โทรศัพท์ : 089-9242799

   
 

 

                 นายจิรพัส  ทองสีทอง

              ตำแหน่ง : อุปนายกคนที่ 1

              โทรศัพท์ : 083-1750181

 

 

                นายศรีนารถ ศรีสวัสดิ์

             ตำแหน่ง : อุปนายกคนที่ 2

             โทรศัพท์ : 082-2071000

 

 

                 นายชัยณรงค์  พูนสิน

                ตำแหน่ง : นายทะเบียน

              โทรศัพท์ : 087-8818126

 

 

           นายศิวธนา  ทองคลองไทร

                  ตำแหน่ง : ปฏิคม

             โทรศัพท์ : 082-8084009

 

 

            ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ส้มเกลี้ยง

             ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์

             โทรศัพท์ : 081-5380768

 

 

            นายสราวุฒิ อรรถพลพิพัฒน์

                ตำแหน่ง : เหรัญญิก

             โทรศัพท์ : 081-5979136

 

 

                 นายศักดา  ศิริพันธุ์

                ตำแหน่ง : เลขานุการ

            โทรศัพท์ : 081-6931046

 

 

                นางราตรี รัตนภิรมย์

                ตำแหน่ง : กรรมการ

            โทรศัพท์ : 081-7976421

 

 

                 นายวุฒิพงค์ จันนาคิน

                 ตำแหน่ง : กรรมการ

            โทรศัพท์ : 086-2720784

 


 

  นายสุธรรม  สังข์เรียง

     ตำแหน่ง : กรรมการ

     โทรศัพท์ : 

 
 
  

                 นายถาวร  นวลแก้ว

                ตำแหน่ง : กรรมการ

   โทรศัพท์ : 

 

  

นายโชคดี  บางรักษ์

   ตำแหน่ง : กรรมการ

     โทรศัพท์ : 

 


             นายคณากร  จินดาวัฒน์

     ตำแหน่ง : กรรมการ

     โทรศัพท์ : 

 
  

    นายวินัย  จันทร์สว่าง

     ตำแหน่ง : กรรมการ

     โทรศัพท์ : 

 

                  นายสุชาติ  สิทธิวงษ์

     ตำแหน่ง : กรรมการ

     โทรศัพท์ : 

 


                                                                       

                                                                        รับตำแหน่งเมื่อ :  21 กันยายน 2560

                                                                          ครบวาระ เมื่อ :  20 กันยายน 2563