หน้าแรก ประวัติความเป็นมา
PDF พิมพ์ อีเมล

          การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เริ่มจากมีสมาชิก  จำนวน  5  ท่าน คือ 1) นายสมคิด นาคขวัญ  2) นายสุวรรณ  เอ่งฉ้วน  3) นายสมศักดิ์  ทองคลองไทร  4) จ.ส.อ.อาดูลย์  ชัยสิทธิ์  และ 5) นายสำราญ  รักแดง  ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียน  โดยได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมตามประกาศของนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555  ซึ่งความตามวรรคท้ายของประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ได้มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  “ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” ดังใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเลขที่ 2/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม  2555 พร้อมทั้งได้จัดออกข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าประกอบด้วย 7 หมวด 39 ข้อ

 ความเป็นมาและการดำเนินงาน

          ต่อมาตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เห็นว่าควรปรับปรุงข้อบังคับหมวด 2 สมาชิก ข้อ 7 ค่าลงทะเบียนและค่าสมาคม เนื่องจากข้อบังคับเดิมไม่มีสมาชิกตลอดชีพ  จึงปรับปรุง ดังนี้      7.1 สมาชิกสามัญรายปี จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก 200 บาท และค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท     7.2 สมาชิกสามัญตลอดชีพ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท และค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 300 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท     7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น     ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ โดย นายศักดา ศิริพันธุ์  เลขานุการสมาคม  ได้ประสานกับทางทะเบียนสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าและทางนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการให้ตามประกาศจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และจัดออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ(ส.ค. 5) ทะเบียนเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พร้อมทั้งได้ออกข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าฯ 

          สถานะของสมาคมในปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในระบบ จำนวน  100 คน  มีงบประมาณในการดำเนินงาน  จำนวน  106,088.08  บาท

การดำเนินงานที่ผ่านมา

1. มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดมวยการกุศล เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งเข้าสมาคมเมื่อ พ.ศ. 2555

2. มีการจัดตั้งบู๊ทเชิญชวน ประชาสัมพันธ์สมาคมโอกาสต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในงานกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นต้น

3. มีการจัดทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตในพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

4. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ  ศิษย์เก่าดีเด่น

5. การจัดทำเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

แนวทางการดำเนินงานต่อไป

1. จะจัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมสมาชิก สามัญ/วิสามัญ

2. จัดระบบงาน/ระดมทุนพร้อมหาแนวทางระดุมทุน

3. จัดกิจกรรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อความเป็นเครือข่าย

4. จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า

5. จัดให้มี “สารศิษย์เก่า” สำหรับสมาชิก

6. จัดให้มีเว็บไซต์ที่ทันสมัย ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง

7. จัดให้มีเครือข่ายในการเชิญชวนสมาชิก