หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 07:%M น.
 
เมื่อวันที่ 21 กันยายัน 2559 หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) มีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2558 โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ผศ. ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี และมีคณบดีมอบดอกไม้แสดงความยินดี โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 ได้แก่

ศิษย์เก่าเกียรติยศ “ด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน” 
1. นางสาวสุทธาสินีย์ ศรีบุญสุข สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงธุรกิจการบิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปีพุทธศักราช 2551 
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Passenger Service Supervisor สังกัด Thai Lion Air

2. นายชูศักดิ์ ชูช่วย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 

3. นางสาวชัชฎาภรณ์ เมืองน้อย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปีพุทธศักราช 2556
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย-เนย (อายุรกรรม โรคไต) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

4. นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. คุณพรชัย ชูชาติ คุณพรชัย ชูชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รุ่น 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปีพุทธศักราช 2551
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

6. นายชัยวัฒน์ เกษจันทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ครูสอน วิชาดนตรี โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา 

ศิษย์เก่าเกียรติยศ “บุคคลสร้างสรรค์สังคม” 
1. นายสำรวย ภักดี
2. นาวาอากาศเอกวิระ เสาวดี 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09:%M น.